Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lęborka o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Utworzono: 16-03-2023

W związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach powyższego Programu, Gmina Miasto Lębork ma możliwość złożenia maksymalnie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 840).

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku. Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców, a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Miasto Lębork, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu, poniesione koszty, wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Miasto Lębork.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, składają do Burmistrza Miasta Lęborka wniosek o dofinansowanie w tym programie (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023r., do godz. 15:00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do tut. Urzędu.  Wnioski złożone po terminie i wnioski niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie, składanych przez Gminę Miasto Lębork do Banku Gospodarstwa Krajowego, upływa z dniem 31 marca 2023r., do godz. 17:00.

Przed złożeniem wniosku, należy zapoznać się z Programem, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce: ‘Programy i fundusze’ – ‘Rządowy Program Odbudowy Zabytków’ – ‘Dokumenty’ na stronie www.bgk.pl

Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  2. Wzór oświadczenia

Pozostałe dokumenty:

  1. Regulamin Naboru Wniosku o Dofinansowanie
  2. Oświadczenie o pomocy publicznej
  3. Oświadczenie o środkach publicznych
  4. Oświadczenie o wpisie do rejestru
  5. Komunikat RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Lęborku, a ponadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą ubiegania się o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury ubiegania się o dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a następnie przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8.  Posiada Pani/Pan prawo do:
a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);
b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO2).

9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.