Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o konkursie - Wakacje 2017

Utworzono: 04-05-2017

Burmistrz miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci  i młodzieży pn.: ”Wakacje - 2017"

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

  1. Rodzaj zadania: organizowanie dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych z terenu miasta Lęborka, wypoczynku letniego.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - do łącznej kwoty 32.800 zł.
  3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej miasta Lęborka w zakładce „Dla stowarzyszeń” - „konkursy” pod hasłem „konkursy 2017” oraz na stronie: www.bip.um.lebork.pl  w zakładce „ konkursy”  pod hasłem „konkursy 2017”, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty.
  4. Termin realizacji zadania:  lipiec - sierpień 2017 r.
  5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „WAKACJE 2017 – konkurs” w terminie do dnia 29.05.2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00. 
  6. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:
  • rok 2016 –  33 000 zł
  • rok 2017 –  0 zł

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF