Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Utworzono: 06-02-2020

OGŁOSZENIE

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego

i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku

i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2081, z późn. zmianami)   

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą  Nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  20 grudnia 2019r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej   Gdynia - Słupsk  w Lęborku.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r. pod poz. 714.

Z treścią w/wym. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/wym. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl. 

                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Lęborka                                                                                                

                                                                                                                                                Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF