Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka

Utworzono: 02-07-2018

OGŁOSZENIE o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1405, ze zmianami) 

Burmistrz Miasta Lęborka informuje o przyjęciu Uchwałą Nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Z treścią w/wym. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/wym. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej miasta.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta Lęborka                                                                             

                                                                                                                        Witold Namyślak

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF