Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Utworzono: 12-10-2018

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na  podstawie  art. 17 pkt. 1 ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1405, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia:

1. o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXIV-527/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku;

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do miejscowego planu a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura [AT] um [DOT] lebork.pl, w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

 

                        Burmistrz Miasta Lęborka                                                                                                                                                                                                          

                              Witold Namyślak

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF