Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód”

Utworzono: 12-10-2018

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku  w zakresie obejmującym:

- część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP,

- teren elementarny oznaczony 4.UO.01

wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII-388/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, poz. 458) w zakresie obejmującym:

- część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP;

- teren elementarny oznaczony 4.UO.01,

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym:

- część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP,

- teren elementarny oznaczony 4.UO.01

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2018 roku do 27 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  pok. 116  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w sali nr 101, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, późn. zm.) oraz art. 54 ust.3,   art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późn. zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem zaufanym.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF