Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu

Utworzono: 31-05-2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081,ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII-484/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego UchwałąNr XIX/165/99RadyMiejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 roku(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129 z  dnia 6 grudnia 1999 roku, poz.1119) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w  zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca  2019 roku do 16 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  w sali nr 101, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081, ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2019 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  84-300 Lębork. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF