Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu

Utworzono: 31-05-2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081,ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII-484/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego UchwałąNr XIX/165/99RadyMiejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 roku(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129 z  dnia 6 grudnia 1999 roku, poz.1119) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w  zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca  2019 roku do 16 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  w sali nr 101, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081, ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2019 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  84-300 Lębork. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ważne
Instrukcja głosowania elektronicznego - Budżet Obywatelski 2020
07-06-2019
W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF