Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla terenu w rejonie ulic Handlowej i Węgrzynowicza w Lęborku

Utworzono: 24-02-2023

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Handlowej i Węgrzynowicza w  Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na  podstawie  art. 17 pkt. 1 ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 503, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2022 roku, poz.1029, ze zmianami)
    
Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia:

- o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XLVIII-614/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Handlowej i Węgrzynowicza w Lęborku;

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski  do zmiany miejscowego planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  można wnosić w formie papierowej do Burmistrza Miasta Lęborka na adres: Urząd Miejski w Lęborku,            ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura [AT] um [DOT] lebork.pl bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl.  w terminie do dnia 3 kwietnia 2023 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok. 116). Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą  w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8.  Posiada Pani/Pan prawo do:
a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.