Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rej. ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba

Utworzono: 06-03-2023

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla  obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku i możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą Nr XLIX-628/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 luty 2023r., poz. 942.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok.116 oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl.  

                                                                                        Burmistrz Miasta Lęborka                       

                                                                                               Witold Namyślak

 www.wybierzlebork.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.