Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka pn.” Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych”

Utworzono: 23-11-2021

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a,  pn.” Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych”

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.)

  1. Rodzaj zadania: wspieranie organizacji pozarządowych, w tym m.in. w zakresie prowadzenia w Lęborku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: do kwoty                  10.000 zł.

Uwaga! Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na 2022 rok. Jednocześnie kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej planowane.

  1. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl  w zakładce konkursy pod hasłem  konkursy 2022, która jest do pobrania wraz z wzorem oferty.  
  2. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2022 r.
  3. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00.
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  5. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:
  • rok 2020 – 10.000,00 zł
  • rok 2021 – 10.000,00 zł