Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”.

Utworzono: 22-11-2022

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”.

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327  ze zm.)


Rodzaj zadania: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 65.000 zł.
  1. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl w zakładce konkursy pod hasłem konkursy 2023, która jest do pobrania wraz ze wzorem oferty.
  1. Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia 2023 r. z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole.
  1. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją Konkurs ofert na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” w terminie do dnia 14 grudnia 2022 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14.
  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  1. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju
    w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:
  • rok 2021 – 112 582,80 zł
  • rok 2022 – 200 196,92 zł