Urząd Miejski w Lęborku

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lęborka wyłożony do publicznego wglądu

Utworzono: 03-01-2018

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr XVIII-231/2012 z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka” a także zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22.01.2018r. do 20.02.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, pokój nr 116, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00. Projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, pokój   nr 101,  o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lęborka (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF