Urząd Miejski w Lęborku

Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych - konkurs

Utworzono: 29-11-2017

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym  w pkt 1-32a,  pn.”Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych” 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

1. Rodzaj zadania: wspieranie organizacji pozarządowych, w tym m.in. w zakresie prowadzenia w Lęborku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: do kwoty 10.000 zł.
Uwaga! – Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na 2018 rok. Jednocześnie kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej planowane.

3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl  w zakładce konkursy pod hasłem  konkursy 2018, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty. 
4. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2018 r.

5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 12.00.

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:

  • rok 2016 – 9000,00 zł
  • rok 2017 – 9000,00 zł
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF