Urząd Miejski w Lęborku

Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzono: 14-05-2020

Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2020r. upływa termin wniesienia  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.
Pozostałymi terminami wnoszenia opłat są:

III rata - do 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 11¹, art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2019r, poz. 2277/

Art.18 (...)

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Opłaty można dokonać w kasie przy Urzędzie Miejskim w Lęborku lub na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA: nr 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787

Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF