Tarcza antykryzysowa

Utworzono: 26-04-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) regulujące m.in. zasady udzielania dotacji do wysokości 5.000,00 zł dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 26.04.2021 r. o dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą określoną w Zasadach udzielania dotacji (załącznik).
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
 • 31 marca 2021 r.
 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
  • w miesiącu poprzednim,
  • lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • lub w lutym 2020 r.
  • lub we wrześniu 2020 r.