Urząd Miejski w Lęborku

X Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 18-10-2019

X sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12:00 w Sali Rajców nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.

1.  Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie  protokołu  obrad IX sesji Rady   Miejskiej.   

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. Zmiany uchwały nr III-11/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2019 r.

b. Zmiany uchwały nr III-10/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2019-2031.

c. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka.

d. Ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

e. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

f. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

g. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

h. W sprawie zmiany Uchwały nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

i. Nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

j. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu (ul. Monte Cassino).

k. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (ul. Pionierów).

l. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata (ul. Dworcowa).

m. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego (ul. Kellera).

n. Zmiany Uchwały Nr VI-80/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.05.2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

o. Przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

p. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

q. Wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku oraz nadania statutu.

r. Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

s. Wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

t. Skargi na działanie Burmistrza Miasta Lęborka.

u. Przekazania petycji zgodnie z właściwością.

v. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu stanowiącego część nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata. (ul. Słupska).

5. Sprawozdania:

5a.  z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, za okres  od 21.08.2019 r.
do 04.10.2019 r.,

5b. z realizacji Rocznego programu  współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które  może być  prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc  sierpień 2019 rok.

5c. z realizacji Rocznego programu  współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które  może być  prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc wrzesień  2019 rok.

6.   Interpelacje i zapytania  radnych.

7.   Wnioski i oświadczenia.

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.   Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Zamknięcie  obrad.                                                                    

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF