XL Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 28-07-2022

W dniu 29 lipca 2022 o godzinie 13.00 w Sali Rajców Urzędu  Miejskiego odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Lęborku.
 

Porządek:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. Utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny".
  2. Przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny".
  3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.
  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Gdańskiej 41B.
  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zamknięcie obrad.