XLIX sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 20-01-2023

W dniu 27 stycznia 2023 o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Sesji nr XLVIII z dnia 28.12.2022r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2023r. według następującej procedury:

 1. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
 2. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej;
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej opinii do projektu uchwały budżetowej;
 4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii Komisji Budżetowej i autopoprawek dokonanych do projektu budżetu przez Burmistrza Miasta;
 5. Odczytanie poprawek zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem sesji przez Radnych, nie uwzględnionych w projekcie po autopoprawkach dokonanych przez Burmistrza Miasta;
 6. Dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi poprawkami, o których mowa w punkcie 4e;
 7. Głosowanie osobno każdej nieuwzględnionej poprawki po wcześniejszej opinii Komisji Budżetowej, o której mowa w punkcie 4e;
 8. Głosowanie całej uchwały budżetowej.
   

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2023-2035;
 2. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.
 3. Powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lęborku.
 4. Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lęborku.
 5. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023.
 8. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku.
 9. Zmiany Uchwały Nr XXXII - 495/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.12.2021 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej stanowiącej działki nr 27 /27 i 28/ 3 o powierzchni łącznej 1105m2.
 11. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej stanowiących działki 25/1 o pow. 664m2 i nr 25/2 o pow. 663m2.
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu- ul. Okrzei działka nr 139/14 o pow. 21m2.
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu- ul. Chopina działka nr 126/8 o pow. 29m2.
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu- ul. Bohaterów Monte Cassino działka nr 398/27 o pow.19m2.
 15. Zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Rozpatrzenia petycji Think Tank - Genesis Poloniae (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 17. Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lęborka (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).

6. Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc grudzień 2022.
 2. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX- 219-2008 ws. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za okres 02.11.2022r. do 10.01.2023r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.