XLV Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 21-11-2022

XLV Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 25.11.2022 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego.

PORZĄDEK OBRAD XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. Data: 25.11.2022 r., godzina: 12:00. Miejsce obrad: Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XLIV z dnia 10.11.2022r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu (dla lęborskiego szpitala).
 • Zmiany uchwały nr XXXIII-508/22 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2022 r.
 • Zmiany uchwały nr XXXIII – 509/22 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2022-2034.
 • Bezpośredniego powierzenia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z. o. o. jako podmiotowi wewnętrznemu.
 • Zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Wieś Lęborska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia na wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 • Zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie lasów położonych w obrębie Miasta Lęborka za ochronne.
 • Zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin w zakresie ochrony jeziora Lubowidzkiego przed postępującym procesem eutrofizacji.
 1. Sprawozdania:
 • Z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc październik 2022.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie obrad.