XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 22-12-2022

W dniu 28 grudnia 2022 o godzinie 12:00 w Sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XLV z dnia 25.11.2022r.
4. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XLVI z dnia 07.12.2022r.
5.Przyjęcie Protokołu Sesji nr XLVII z dnia 14.12.2022r.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Handlowej i Węgrzynowicza w Lęborku.
      b) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Lębork ich najemcom wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu.
      c) bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
      d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ( ul. Zwycięstwa 35a/4, ul. Mostnika 15/9, ul. Targowa 30/1).
      e) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2023rok.
      f) ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Gmina Miasto Lębork oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej.
     g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku na 2023r. (Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna).

7. Sprawozdania:
a) Z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc listopad 2022.
b) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku za 2022r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad.