Urząd Miejski w Lęborku

XXIX sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 19-06-2017

XXIX sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad i stwierdzenie  kworum.

II.  Przyjęcie  protokołu obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10.05.2017 roku oraz XXVIII Sesji Rady Miejskiej  w  Lęborku z 23.05.2017 roku.                                             

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2016 rok.

2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania  budżetu miasta za 2016 rok.

3. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lęborka.

4. Nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasto Lębork.

5.Nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

6.Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Lipowa działka nr 208).

7.Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Lipowa działka nr 184/2).

8.Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Aleja Wolności).

9.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Dygasińskiego 6/2, ulica Chopina 11/8) .

10.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwoleń na budowę na okres dłuższy niż trzy lata.

11.Zmiany Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12.Zmiany Uchwały Nr XIII-163/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.10.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

13.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04.

14.Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

15. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII-89/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

16. Oceny realizacji „ Strategii Rozwoju Miasta Lęborka 2020” za 2016 rok.

 

IV. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r., w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

V. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXI-315/2016 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia 04.11.2016 r., w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z  innymi podmiotami,  przez   które  może  być  prowadzona działalność  pożytku publicznego, za miesiąc maj   2017 r.

VI.   Interpelacje i zapytania  radnych

VII.  Wnioski i oświadczenia radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX.   Informacje Przewodniczącego Rady.

X.    Zamknięcie  obrad.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF