Urząd Miejski w Lęborku

XXVI sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 20-03-2017

XXVI sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się 27 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z 16.02.2017 roku.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2017 rok.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017-22030.

      3. Emisji obligacji komunalnych.

 1. Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lęborku.
 2. Pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki  Straży Granicznej we Władysławowie.
 3. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Mściwoja II).
 5. Bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Lębork ich najemcom wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu, sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 7.  Nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.
 8.  Nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasto Lębork.
 9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 45z dnia 8 maja 2000 roku, poz. 273) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG.
 10.  Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku poz.1654).
 11.  Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony teren elementarny 10.UU.01
 12.  Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 13.  Wzniesienia pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego.
 14.  Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2017 rok.
 15. Przyjęcia Aneksu nr 1 do zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań w zakresie zaprojektowania, budowy i zarządzania drogą stanowiąca połączenie ulic Majkowskiego i Kaszubskiej w Lęborku.
 16. Przejęcia przez Burmistrza Miasta Lęborka od Zarządu Powiatu Lęborskiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1330G w zakresie zaprojektowania przebudowy ul. Kaszubskiej w Lęborku w ciągu tej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy miasta.

20. Zmiany uchwały Nr IX-94/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.05.2015  roku w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” i powołania Kapituły Wyróżnienia.

21. Rozpatrzenia petycji Pana Radosława Zimnowodny.

22. Rozpatrzenia petycji Reduty Lębork – Inicjatywa Lokalna

23. Rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki  Komunalnej w Lęborku.

IV .Sprawozdania:

- z realizacji Uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

- z wykonania uchwał podjętych na sesjach  Rady Miejskiej w Lęborku od 01.07.2016 do 31.12.2016r.,

- z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc luty  2017 rok,

- z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku za 2016 rok.

V.  Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski i oświadczenia radnych.

VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII.  Informacje Przewodniczącego Rady.

IX.  Zamknięcie obrad.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF