Urząd Miejski w Lęborku

XXXII sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 11-12-2017

XXXII  sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Rajców nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

 

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.
II.  Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej  w Lęborku  z  20.10.2017 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.  Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Lęborka na lata 2018 – 2031.

2. Uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2018.
   
a) Przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

b)  Przedstawienie  przez  Burmistrza  Miasta opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej.

c)  Przedstawienie  przez Przewodniczącego Komisji  Budżetowej opinii  do projektu uchwały budżetowej.

d) Przedstawienie  stanowiska  Burmistrza Miasta do opinii Komisji  Budżetowej i autopoprawek dokonanych do projektu   budżetu przez Burmistrza Miasta. 
   
e) Odczytanie  poprawek zgłoszonych pisemnie  przed  rozpoczęciem  sesji przez Radnych, a  nie  uwzględnionych w  projekcie po autopoprawkach  dokonanych przez Burmistrza Miasta.

f)  Dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi poprawkami, o których mowa w punkcie  1.e.

g) Głosowanie osobno  każdej nieuwzględnionej poprawki po wcześniejszej opinii Komisji  Budżetowej, o której  mowa  w  punkcie  1.e.

h) Głosowanie  uchwały budżetowej z autopoprawkami.

3. Pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.

4. Przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości zabudowanych, będących przedmiotem użytkowania wieczystego położonych w obr.8 miasta Lęborka , przy Placu Spółdzielczym.

6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości , położonych w obr.6 miasta Lęborka przy ul. Kukuczki.

7. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork – Wschód” w Lęborku.

8.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata.

9.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata  (ul. Orlińskiego).

10.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych .

11. Zmiany Uchwały Nr XXVIII-387/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.05.2017r., dotyczącej wyrażenia zgody  na sprzedaż lokali mieszkalnych.

12. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso.

13.Przyjęcia „ Aktualizacji Programu Ochrony  Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.

14.Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków.

15. Zmiany uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy  finansowej Miasta Lęborka na lata 2017-2030.

16. Zmiany uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2017 rok.

17. Przyjęcia do realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2018 rok.

18. Ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

19. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy, Artylerzystów w Lęborku.

20. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul.Boh. Monte Cassino 5B/36, ul. Gdańska 92/2, ul. Wojska Polskiego 4/1).

21. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku na 2018 rok.

IV. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

V. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2017 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

VI. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

VII.   Interpelacje i zapytania  radnych

VIII.  Wnioski i oświadczenia radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.   Informacje Przewodniczącego Rady.

XI.  Zamknięcie  obrad.

 

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF