XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 12-01-2022

XXXIII Sesja Rady Miejskiej  odbędzie się w dniu 21.01.2022r. o godz.12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

 

Program obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu Sesji nr XXXII z dnia 30.12.2021r.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska od Gminy Miasto Lębork w postaci nakładów planowanych do poniesienia w ramach zadania realizowanego w ciągu drogi gminnej ul. Witosa, polegającego na budowie chodnika;

Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku i objęcie udziałów przez Gminę Miasto Lębork;

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu (w wysokości 200 000,00 zł).

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2022r. według następującej procedury:

Przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

Przedstawienie przez Burmistrza Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej;

Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej opinii do projektu uchwały budżetowej;

Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii Komisji Budżetowej i autopoprawek dokonanych do projektu budżetu przez Burmistrza Miasta;

Odczytanie poprawek zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem sesji przez Radnych, a nie uwzględnionych w projekcie po autopoprawkach dokonanych przez Burmistrza Miasta;

Dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi poprawkami, o których mowa w punkcie 5e;

Głosowanie osobno każdej nieuwzględnionej poprawki po wcześniejszej opinii Komisji Budżetowej, o której mowa w punkcie 5e;

Głosowanie całej uchwały budżetowej .

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2022-2034;

Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Lębork-Łeba w Lęborku;

Przyjęcia sprawozdania z wykonania „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lęborka na lata 2019-2023” za okres 2019-2021;

Trybu i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku,” utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Społecznego przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat;

Zmiany uchwały Nr XXXII-483/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork;

Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lęborku;

Przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego”;

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Komuny Paryskiej, stanowiącej działkę 27/18 o powierzchni 499m2).

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 20.12.2021r. do 07.01.2022r.

Interpelacje i zapytania radnych.

 Wnioski i oświadczenia radnych.

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Informacje Przewodniczącego Rady.

Zamknięcie obrad.