XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 15-06-2022

W dniu 22 czerwca 2022 o godz. 12.00 w Sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr XXXVIII z dnia 27.05.2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania.
 1. Raport o Stanie Gminy Miasto Lębork za 2021rok ;
 2. debata nad Raportem o Stanie Gminy Miasto Lębork;
 3. podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok.

 1. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Lębork za rok 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok.
 3. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok.
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. Zmiany Uchwały Nr XXXIII-508/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2022 rok.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXXIII-509/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2022- 2034.
 3. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Harcerzy i Spółdzielczej w Lęborku.
 4. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lębork na rok szkolny 2022/2023.
 5. Określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ( ul. Chopina 5/5, ul. Chopina 5/7, ul. Chopina 5/8).
 1. Sprawozdania:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 2. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za m-c maj 2022 r.
 3. Z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 16.05.2022r. do 10.06.2022r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie obrad.