Urząd Miejski w Lęborku

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 20-08-2018

XXXVII  sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu obrad  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.07.2018 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok.

2. Zmiany Uchwały Nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018-2031.

3. Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Lębork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domach pomocy społecznej.

5.  Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwoleń na budowę na okres dłuższy niż trzy lata (ul. Legionów Polskich, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Stryjewskiego, ul. 8 Maja, ul. B. Krzywoustego).

6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (ul. Emilii Plater).

7. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna).

IV. Sprawozdania:

- z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

-  z realizacji Rocznego programu  współpracy na 2017 rok Gminy miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które  może być  prowadzona działalność pożytku publicznego.

V.     Interpelacje i zapytania  radnych.

VI.    Wnioski i oświadczenia.

VII.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII.  Informacje Przewodniczącego Rady.

 IX.   Zamknięcie  obrad.

Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF