Urząd Miejski w Lęborku

Zapraszamy lekarzy dentystów do współpracy!

Utworzono: 19-09-2019

Zapraszamy lekarzy dentystów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.

1. Wstępne wymagania wobec lekarza dentysty:

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • - profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

2. Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież szkół podstawowych w Lęborku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, tj.:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10, 84-300 Lębork,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103, 84-300 Lębork,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, ul. Aleja Wolności 31, 84-300 Lębork,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 84-300 Lębork,
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork,
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork.

3. Realizacja zadania

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Miasto Lębork na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Wykaz świadczeń ogólno stomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1199).

4. Finansowanie świadczeń stomatologicznych, będących przedmiotem ogłoszenia

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Lęborku pod numerem telefonu 59 863 77 21, od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF