Urząd Miejski w Lęborku

Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2017/2018

Utworzono: 05-05-2017

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku. 
 
Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji.
 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 
Placówki w których w roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół Podstawowych:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 10
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF