Urząd Miejski w Lęborku

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania osiedla „Lębork-Wschód”

Utworzono: 10-02-2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lęborka informuje o przyjęciu Uchwałą nr XXII-334/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork – Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 4.MN.13, 4.UG.07, KD.D.10.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. pod poz. 134.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. nr 118 oraz na stronie internetowej miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Informacje o środowisku i jego ochronie).
 

 

Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF