Urząd Miejski w Lęborku

Zmiany w planie zagospodarowania w rejonie E. Plater i Traugutta

Utworzono: 06-06-2017

Miasto przystąpiło do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta  w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG. (Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXVI-368/2017 z dnia 27 marca 2017 roku). Przeprowadzona zostanie również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu położony jest pomiędzy ulicami: Legionów Polskich, Traugutta, E. Plater i Kilińskiego w Lęborku. Celem sporządzenia zmiany planu jest przede wszystkim umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dotychczas niezabudowanych działkach, w powiązaniu z innymi funkcjami, nieuciążliwymi dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu, a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura [AT] um [DOT] lebork.pl, w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Przedłożone wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF