Urząd Miejski w Lęborku

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Utworzono: 06-02-2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych na zagospodarowanie i udostępnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Malczewskiego.

Gmina Miasto Lębork w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2017 ze zm.) oraz rozdział 3.5.1. Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 8. Konwersja, działanie 8.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF