Urząd Miejski w Lęborku

Zapytanie ofertowe

Utworzono: 14-03-2017

Nabór ofert na wykonanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej muzealnej i aranżacji wieży widokowej w budynku Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.

Gmina Miasto Lębork zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej muzealnej i aranżacji wieży widokowej w budynku Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Zakres zamówienia:

  • opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej i aranżacji wieży
  • opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji urządzeń
  • opracowanie ścieżki zwiedzania
  • opracowanie wymagań dla systemu zarządzania ekspozycją oraz poszczególnych aplikacji
  • ścisła współpraca z zespołem merytorycznym Zamawiającego przy tworzeniu ścieżki zwiedzania i poszczególnych zakresów wystawy
  • brak ingerencji w bryłę budynku oraz ustaleń z konserwatorem zabytków
  • brak konieczności pozyskania pozwolenia na budowę
  • wykorzystanie elementów wyposażenia zakupionych oddzielnym postępowaniem typu: gabloty, krzesła, stoły, plansze informacyjne w zakładanych ilościach

Pomieszczenia do aranżacji oraz wstępny program stanowią załączniki do niniejszego Zapytania.

Wymaga się aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie w wykonaniu w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego projektu wykonawczego wystawy stałej, w skład której wchodziło minimum 5 stanowisk interaktywnych. Proszę o przedłożenie dowodów dotyczących spełnienia niniejszego warunku, tj: referencji, innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie kryterium najniższej ceny:

X =

cena najniższa

 x 100 pkt.

cena danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów uważana będzie za ofertę najkorzystniejszą.

Przygotowaną ofertę zgodnie z powyższym opisem należy składać w terminie do dnia 22.03.2017 r., do godziny 12:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1 lub przesłać pocztą. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork

oraz być oznaczone:

„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ MUZEALNEJ I ARANŻACJI WIEŻY WIDOKOWEJ W BUDYNKU WIEŻY CIŚNIEŃ W PARKU CHROBREGO W LĘBORKU
nie otwierać przed 22.03.2017r godz. 12:15”
 

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.03.2017r o godzinie 12:15 w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na otwarcie ofert.

Termin realizacji umowy: 30.06.2017r

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Gminą Miasto Lębork.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Zamawiający określa następujące warunki zmiany:

1

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie:

 

1.1.

w przypadku udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność.

 

1.2.

w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z następujących przyczyn:

 

 

a.

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, m.in. wstrzymanie prac, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień.

 

 

b.

inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca

2

Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie wykonanie dodatkowych elementów aranżacji, aranżacji nowych pomieszczeń nieobjętych niniejszym zamówieniem. Zamówienie może być udzielone pod warunkiem że jego wartość nie przekroczy wartości 20% zamówienia podstawowego.

W razie potrzeby udzielenia wyjaśnień proszę o kontakt z Wydziałem Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku tel. 59 863 77 53 lub inwestycje [AT] um [DOT] lebork.pl

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF