przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:



Boczne menu


Rewitalizacja "Lębork-Północ"

Aktualności:


Raport z procesu partycypacji procesu przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lęborka


Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork - Północ”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lebork – Północ”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru „Lębork - Północ”.

Konsultacje przeprowadzone będą od 25.10.2016 r. do 23.11.2016 r. w formie:

1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego;

Wypełnione formularze można dostarczyć:

2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 09.11.2016 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Lębork (sala 101 – Sala Rajców);

3. spaceru studyjnego wraz z warsztatami, który odbędzie się 05.11.2016 r. o godz. 11.00 (spotkanie w Urzędzie Miejskim w Lębork);

Projekt programu wraz z formularzem zgłoszeniowymi do pobrania dostępne będą:

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

  1. Gminny Program Rewitalizacji
  2. Formularz zgłaszania uwag
  3. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork

O REWITALIZACJI

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można również wyznaczyć obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach, na którą będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, musi mieć przede wszystkim charakter społeczny. Jej punktem wyjścia i podstawowym celem jest zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Inwestycje w infrastrukturę powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań społecznych. Wszystkie działania powinny wynikać ze spójnej koncepcji wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego, łączącej w sposób harmonijny różne typy i zakresy przedsięwzięć.


O PROJEKCIE

W dniu 25 lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 194/120/16 zatwierdził przyznanie dotacji celowej dla wniosku pn. „Rewitalizacja Lębork-Północ” złożonego w ramach Konkursu na działania wspierające gminy miejskie i  miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał projektowi dofinansowanie w wysokości 257 760,00 PLN, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu.

Jednostką rekomendowaną do objęcia procesem rewitalizacji jest obszar w rejonie m.in. ul: Mostnika, Stryjewskiego, Orlińskiego, Łokietka, Kellera, Malczewskiego, Kossaka, Gdańskiej, Syrokomli.  Powierzchnia 70,9 ha (3,9%). Liczba ludności 5245 tys.(15,8%). Jest to obszar silnie dotknięty zjawiskami skumulowanej degradacji. Sytuację kryzysową wskazanego obszaru potwierdza 20 z 26 przebadanych wskaźników.

Przyznane środki pozwolą na działania związane z opracowaniem programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. Działania te będą dotyczyć zarówno przygotowania specjalistycznych badań i analiz mających na celu precyzyjne określenie zapisów programu, jak również koszty związane z zaangażowaniem mieszkańców w proces decyzyjny w ramach partycypacji społecznej.

Program rewitalizacji będzie obejmował wszelkiego typu działania, których celem będzie poprawa sytuacji nie tylko w ww. rejonie ale również w całym mieście. W szczególności będą to działania dotyczące poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Przedsięwzięcia ujęte w programie pomogą odmienić warunki materialne i mieszkaniowe mieszkańców, poprzez działania tj. np.: szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, wyposażenie istniejących mieszkań socjalnych w indywidualne toalety, budowa mieszkań socjalnych, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz wizerunek miasta poprzez m.in. renowację budynków, prace konserwatorskie oraz zapobieganie przestępczości. Zaplanowane, w perspektywie kilku lat, działania mają na celu powstrzymanie procesów degradacji obszarów miasta, jak również zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka na lata 2017–2023. Przedmiotem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Lęborku.

Celem konsultacji jest włączenie się mieszkańców Lęborka, przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla miasta Lęborka, skoncentrowanego w północnej części miasta.

Granice obszaru stanowią:


HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Od 07.05.2016 roku do 06.06.2016 roku Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji, uwag i opinii w formie pisemnej na ogólnodostępnym formularzu konsultacji społecznych, który będzie dostępny:

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 -300 Lębork bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 06.06.2016 roku nie będą rozpatrywane.

2. W dniu 11.05.2016 roku o godzinie 16.00 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do udziału w spotkaniu:

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Lęborku (sala 101  - Sala Rajców).

Celem spotkania będzie budowa partnerstwa i sieci powiązań w procesie rewitalizacji zdegradowanego fragmentu miasta Lęborka. Formularz wstępnej deklaracji przystąpienia do partnerstwa w programie będzie dostępny:

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu. Zgłoszenia takiego należy dokonać najpóźniej do 10.05.2016 r. poprzez przekazanie wiadomości e-mail na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl

3. W dniu 19.05.2016 roku o godzinie 16.30 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza na debatę wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru wskazanego do rewitalizacji.

Celem debaty jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zestawienie ich z możliwością realizacji przedsięwzięć w ramach procesu rewitalizacji miasta Lęborka.

Miejsce debaty: Świetlica szkolna Zespołu Szkół Nr 3 przy Placu Kopernika nr 5 w Lęborku.


pobierz mapkę w większej rozdzielczości


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt