Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzono: 10-02-2017

W ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, ogłoszonym w dniu 20.01.2017 r. wprowadza się następujące zmiany.

  1. punkt 7. Ogłoszenia otrzymuje brzmienie: „7. Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.”
  2. uchyla się punkt 15.1.5.
  3. punkt 10.1 otrzymuje brzmienie: „10.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera projektu OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork do dnia 17.02.2017 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
  4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz zgłoszeniowy dla Partnera projektu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF