Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 04.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 27-09-2013

 Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 357/1 o powierzchni 930m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Henryka Sienkiewicza, uregulowanej w księdze wieczystej nr SL1L/00014766/1.

Nieruchomość znajduje się w obszarze, który od dnia 01.01.2004r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zagospodarowania nieruchomości mogą być ustalone w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. Szczegółowy opis służebności zawiera dział III księgi wieczystej SL1L/00014766/1.

Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł

Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm. ).

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 374,18 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku z tym, że jednorazowa wpłata dzienna nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. euro.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Bz.

Na nieruchomości rosną drzewa, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 4 listopada 2013r. o godz. 14.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Wadium można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 30.10.2013r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 30.10.2013r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758, ze zm.).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadia zostaną zwrócone w dniu 06.11.2013r. w godz. 12.00 -14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 06.11.2013r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.30 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.plBiuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork ( parter i I pietro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF