Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 04.12.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 31-10-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 41,68 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, korytarza i WC) przy ul. Stryjewskiego 8 wraz ze sprzedażą 81/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 278/2, obręb 3 o powierzchni 196 m2, KW SL1L/00020943/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 8 znajduje się na terenie elementarnym 02.06.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 27.05.2013r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 05.07.2013r.

III przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 21.08.2013r.

IV przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 18.10.2013r.

Przetarg odbędzie się 04.12.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 18.500,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 687,84 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 28.11.2013r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu28.11.2013r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargów, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do zbywcy za brak świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 05.12.2013r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 06.12.2013r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.30 tel.059 8637703.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF