Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 06.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 04-01-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza Iprzetargi ustne nieograniczone
 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Emilii Plater.

Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi ustaleniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, na obszarze obejmującą jednostkę terytorialną T.11, zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXV-220/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000 roku, poz. 273), znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 11.05.UG o dominującej funkcji komercyjnej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 22.12.2016 r na działkę nr 114/11.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 05.12.2016 r na działkę nr 114/12.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Rodzaj użytku

Nr księgi wieczystej

Koszt przygotowania dokumentacji w zł

114/11

1700 m2

185 000,00

20 000,00

Bp

SL1L/00014766/1

3 899,12+koszt ogłoszenia prasowego

114/12

2248 m2

245 000,00

30 000,00

Bp

SL1L/00045273/4

1 638,66+ koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23 % podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plu podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Działka nr 114/11 wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 114/12 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie, polegającej na prawie dostępu do odcinków elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia przebiegających na działce oraz korzystania z pasa terenu o szerokości 1,0 m, licząc po 0, 5 m po każdej stronie do osi przewodu i długości 50 m w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa przesyłowego oraz przez podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo przesyłowe posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. „A” 349/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Na działce zgodnie z rysunkiem mapy posadowiony jest gazociąg DN 80 (stal), stanowiący odrębny przedmiot własności właściciela sieci gazowniczej.

Sprzedawca prowadził rozmowy z właścicielami sieci gazowej odnośnie ustanowienia służebności przesyłu. Do dnia ogłoszenia II przetargu nie podjęto żadnych rozstrzygnięć.

Na działce nr 114/12, obręb 7 miasta Lęborka znajduje się sieć wodociągowa Dn 150 - 83,0 m, będąca w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o.

Nabywca zobowiązany będzie do ustalenia z MPWiK Sp. z o. o. prawa służebności przesyłu polegającego na prawie dostępu do urządzenia przesyłowego lub sposobu przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dostęp polegał będzie na korzystaniu z pasa terenu o szerokości 4,0 m, licząc po 2,0 m po każdej stronie osi przewodu w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy w/w przewodów wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników MPWiK Sp. z o.o oraz podmioty i osoby, z którymi Spółka współpracuje w związku z prowadzoną działalnością.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 06.02.2017 r w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

o godz. 13.00 na sprzedaż działki nr 114/11

o godz. 13.30 na sprzedaż działki nr 114/12

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadia w pieniądzu (z oznaczonym numerem działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 02.02.2017 r w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłat wadiów na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 02.02.2017 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów ogłoszonymi w ogłoszeniu. Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 07.02.2017 r w godz.. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGZ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 08.02.2017 r na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730 (48). Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro) Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF