Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 07.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 25-09-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Lęborka w kwartale wyznaczonym Pl.Pokoju i ulicami Armii Krajowej, Młynarskiej i Długosza, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00005087/1.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 02.12.2008r. (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013r., poz.2905). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości te położone są na terenie oznaczonym symbolem 9.MC.18 przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Nieruchomości położone są na terenie wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.06.1959r. nr KL.IV/IKZ/2/2/59 jako historyczny układ urbanistyczny miasta w Lęborku (starego miasta), poz. rejestru zabytków woj.pomorskiego: A-106. Nieruchomości nie posiadają odrębnego wpisu do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na wyżej wymienionych nieruchomościach zostały przeprowadzone i zakończone badania archeologiczne, zgodnie z decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do nieruchomości objętych przetargami uzyskano zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na udostępnienie tych nieruchomości pod zainwestowanie, zgodnie z planem miejscowym.

Działki ewidencyjne wchodzące w skład poszczególnych nieruchomości posiadają ustalone prawnie granice goedezyjne (powstały w wyniku postępowania podziałowego). Z uwagi na przeprowadzone w obrębie działek prace archeologiczne stabilizacja znaków granicznych uległa zniszczeniu, uszkodzeniu lub przesunięciu.

Organizator przetargów nie będzie dokonywał wznowienia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych. Wznowienie takie może nastąpić na koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości przyjmuje granice nieruchomości wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie.

Nabywca odpowiedzialny będzie za zabezpieczenia nabytej nieruchomości z uwagi na jej aktualny stan zagospodarowania. Do czasu likwidacji, będzie możliwe korzystanie z ogrodzenia terenu, które zostało wzniesione na potrzeby wykonywanych prac archeologicznych.

Nr

działki

Powierzchnia w m2

Cena

wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Rodzaj

użytku

Koszt dokumentacji w zł

320 wraz z udziałem w 10/100 części w 327

306;

345

367.000,00

40.000,00

Bp;

dr

968,31 +koszt ogłoszenia o przetargu

321 i 322 wraz z udziałem w 11/100 części z 327

łączna 337;

345

405.000,00

40.000,00

Bp;

dr

1.446,12 +koszt ogłoszenia o przetargu

323 wraz z udziałem w 6/100 części w 327

164;

345

200.000,00

20.000,00

Bp;

dr

968,31 +koszt ogłoszenia o przetargu

324 i 325 wraz z udziałem w 11/100 części w 327

łączna 321;

345

388.000,00

40.000,00

Bp;

dr

1.446,12 +koszt ogłoszenia o przetargu

326 wraz z udziałem w 10/100 części w 327

308;

345

369.000,00

40.000,00

Bp;

dr

968,31 +koszt ogłoszenia o przetargu

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci

Na działkach nr 320 i nr 326 znajduje się czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia. Istnieje techniczna możliwość przełożenia istniejącej sieci gazowej na koszt nabywcy w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Gazu w Słupsku.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 07.11.2013r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14:

o godz. 13.00 na sprzedaż działki nr 320 wraz z udziałem w 10/100 części w 327

godz. 13.30 na sprzedaż działek nr 321 i 322 wraz z udziałem w 11/100 części z 327

o godz. 14.00 na sprzedaż działki nr 323 wraz z udziałem w 6/100 części w 327

o godz. 14.30 na sprzedaż działek nr 324 i 325 wraz z udziałem w 11/100 części w 327

o godz. 15.00 na sprzedaż działki nr 326 wraz z udziałem w 10/100 części w 327

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 31.10.2013r. w godz. 9.00-14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 31.10.2013r.. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanemnieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 08.11.2013r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 12.11.2013r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF