Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 09.04.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 28-02-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 43/4 o powierzchni 892mpołożonej w obrębie miasta Lęborka przy ul.Wrocławskiej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014863/1.

Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone: pierwszy dniu 27.11.2013r., drugi w dniu 10.02.2014r.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr VIII-79/2011 z dnia 29 czerwca 2011roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 97 z dnia 9 sierpnia 2011r., poz.1949). Zgodnie z ustaleniami planu działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 02.MN o podstawowym przeznaczeniu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Nieruchomość wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 716,79 zł.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku z tym, że jednorazowa wpłata dzienna nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. euro.

Wykonanie uzbrojenia pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w okresie nie dłuższym niż do końca czerwca 2014r. Podłączenie do innych urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Zgodnie z ewidencją nieruchomość stanowi użytek Bp.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 09.04.2014r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 03.04.2014r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 03.04.2014r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 11.04.2014r. w godz. 12.00 -14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 11.04.2014r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF