Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 12.02.2018 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 01-12-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 196/35, nr 240/119, nr 240/120 o łącznej powierzchni 9935m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Teligi, uregulowanej w księdze wieczystej nr SL1L/00014977/3.

Przeprowadzone przetargi: pierwszy w dniu 05.09.2017r., drugi w dniu 23.11.2017r.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 16 października 2014r. poz. 3477), działki nr 196/35 i 240/120 położone są w części na terenie elementarnym oznaczonym symbolem U-6 o przeznaczeniu terenu - usługi, w tym stacje obsługi środków transportu samochodowego oraz w części na terenie elementarnym o oznaczeniu KP-2 o przeznaczeniu - parking, miejsca postojowe, zabudowa garażowa, działka nr 240/119 położona jest na terenie elementarnym oznaczonym symbolem KP-3 o przeznaczeniu terenu - parking, miejsca postojowe, zabudowa garażowa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Z uwagi na znajdującą się na nieruchomości siecią kanalizacyjną Dn 250 o długości 60,0m, Dn 400 o długości 92,5m, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustalenia z MPWiK Sp. z o.o w Lęborku prawa służebności przesyłu polegającej na prawie dostępu do urządzenia przesyłowego lub sposobu przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dostęp polegał będzie na korzystaniu z pasa terenu o szerokości 4,0m, licząc po 2,0m, po każdej stronie osi przewodu w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy ww. przewodów wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników MPWiK Sp. z o.o. oraz przez podmioty i osoby, z którymi Spółka współpracuje w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku z dnia 26.01.2017r. na nieruchomości znajduje się również kanalizacja sanitarna Dn 300 należąca do gminy Cewice.

Nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie położenia, przebiegu i znoszenia w gruncie sieci kanalizacji deszczowej kd 500 i 1200 (posadowionej na działce nr 196/35) obejmującej pas terenu o szerokości 5m licząc po 2,5m, po każdej stronie osi sieci jak również na czasowym i ograniczonym prawie wstępu na opisany wyżej teren działki w celu dokonania naprawy, usunięcia awarii, bieżącej konserwacji lub wymiany wskazanej sieci - na rzecz Gminy Miasto Lębork.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku ze znajdującymi się na niej urządzeniami przesyłowymi-elektroenergetycznymi liniami kablowymi 0,4 kV i 15kV, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. „A” Nr 1564/2017 z dnia 12.06.2017r.

Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowaej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 15.033,34 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek Bp.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 12.02.2018r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) należy wnieść na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.Oddział w Lęborku, najpóźniej do dnia 08.02.2018r.

Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 08.02.2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 14.02.2018r. na wskazane konto.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF