Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 21.05.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 14-03-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 10 miasta Lęborka przy ulicy Majkowskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00015166/2.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.16 i część obszarów T.14 i TLO, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr LIV-575/2002 z dnia 22 lutego 2002 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 34 z dnia 3 czerwca 2002 roku, poz. 780). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości te położone są na terenie 16.09.PP o dominującej funkcji komercyjnej. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Działki nr 23/5 i nr 23/19 oraz część działek nr: 23/25, 23/26 i 23/7 mogą wchodzić w skład terenu stanowiącego byłe wysypisko śmieci. Tereny wchodzące w skład byłego wysypiska śmieci wymagają rekultywacji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych i geotechnicznych tego terenu. Zgodnie z rysunkiem w/w planu część działek nr: 23/25, 23/26 i 23/27 położona jest w ramach tzw. wydzielenia wewnętrznego 1.1. gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi wynikający z przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia. W strefie tej wyklucza się także lokalizację składów lub zbiorników z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. Ponadto wszystkie nieruchomości będące przedmiotem przetargu ze względu na ich położenie w wydzieleniu wewnętrznym 9.1. obowiązującego planu miejscowego, objęte są obowiązkiem odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Działki nr 23/25, 23/26 i 23/27 objęte są wydzieleniem wewnętrznym 4.1. obowiązującego planu miejscowego.

Nr

działki

Powierzchnia w m2

Cena

wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Rodzaj

użytku

Koszt dokumentacji w zł

23/5 i 23/19

39522

461.000,00

60.000,00

Bp, Ws, W i N

498,47 + koszt ogłoszenia prasowego

23/25

65865

768.000,00

80.000,00

Bp i Ws

486,47 + koszt ogłoszenia prasowego

23/26

7377

60.000,00

6.000,00

Bp

1.231,15 + koszt ogłoszenia prasowego

23/27

6077

65.000,00

7.000,00

Bp

1.231,15 + koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto Gminy Miasto Lębork.

Na terenie działek nr 23/25, 23/26 i 23/27 znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna tj. linia kablowa SN 15kV, dwie linie napowietrzne SN 15kV oraz jedna linia napowietrzna WN 110 kV.

Na wszystkich działkach będących przedmiotem przetargu rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie istniejącego drzewostanu powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Wykonanie uzbrojenia pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w okresie nie dłuższym niż do końca 2015r. Podłączenie do innych urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 21.05.2014r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14:

o godz. 11.00 na sprzedaż działki nr 23/5 i nr 23/19,

o godz. 11.30 na sprzedaż działki nr 23/25,

o godz. 12.00 na sprzedaż działki nr 23/26,

o godz. 12.30 na sprzedaż działki nr 23/27.

 

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia 15.05.2014r. na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 15.05.2014r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758, ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone do dnia 23.05.2014r. przelewem na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.plBiuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork ( parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF