Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 29.01.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 16-12-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka w rejonie ulic Komuny Paryskiej i Tatrzańskiej, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00016040/0.

I przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone zostały w dniu 29.07.2013r.

II przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone zostały w dniu 25.09.2013r.

III przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone zostały w dniu 20.11.2013r.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zgodnie z ustaleniami obowiązujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i część obszarów T.I wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XLVIII-505/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości te położone są na terenie 01.26.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Ze szczegółowych ustaleń planu wynika, że część działek nr: 93/3 93/4, 93/6 i 93/7 znajduje się w tzw. strefie ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni ścieków w Lęborku, którego zakres został ustalony przez Radę Powiatu. Na obszarze tym nie należy budować domów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi (oznacza to, że przebywanie w obiektach tych samych osób w ciągu doby trwać może nie dłużej niż 4 godziny), z wyłączeniem należących do eksploatatora oczyszczalni, ponadto nie należy lokalizować ogródków działkowych, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych, lokalizować obiektów przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania żywności, uprawiać roślin warzywnych.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nr

działki

Powierzchnia w m2

Cena

wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Rodzaj

użytku

Koszt dokumentacji w zł

93/3

1260

34.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/4

2313

61.000,00

6.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/6

1253

34.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/7

1137

30.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/8

1034

27.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/9

913

24.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/10

900

24.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

93/11

1233

33.000,00

4.000,00

Bp

608,61 + koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku z tym, że jednorazowa wpłata dzienna nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. euro.

Wykonanie uzbrojenia pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w okresie nie dłuższym niż do końca 2015r. Podłączenie do innych urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Na nieruchomościach rosną pojedyncze drzewa i krzewy, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 29.01.2014r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14: o godz. 10.00 na sprzedaż działki nr 93/3,

o godz. 10.20 na sprzedaż działki nr 93/4,

o godz. 10.40 na sprzedaż działki nr 93/6,

o godz. 11.00 na sprzedaż działki nr 93/7,

o godz. 11.20 na sprzedaż działki nr 93/8,

o godz. 11.40 na sprzedaż działki nr 93/9

o godz. 12.00 na sprzedaż działki nr 93/10,

o godz. 12.20 na sprzedaż działki nr 93/11.

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 23.01.2014r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłat wadiów na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 23.01.2014r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758, ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 31.01.2014r. w godz. 12.00 -14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 31.01.2014r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.30 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.plBiuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork ( parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF