Urząd Miejski w Lęborku

30 lat samorządności Lęborka

Utworzono: 22-05-2020

Zbliża się 30. rocznica reaktywowania w Polsce samorządów na szczeblu gminnym.

Niespełna rok po pierwszych, częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie, w pełni wolne, demokratyczne wybory do rad gmin. Zapoczątkowały one odradzanie się w Polsce samorządu terytorialnego.

Początki były trudne. Uczyliśmy się demokracji, funkcjonowania, zakresu praw i obowiązków nowo powstałych struktur samorządowych. Rozpoczął się proces kształtowania demokracji obywatelskiej. Przez pierwsze lata wypracowywane były nowe formy zarządzania.

Jednocześnie rzeczywistość w każdej dziedzinie – stan gospodarki, infrastruktury, handlu, wreszcie finansów - zarówno na poziomie państwa, jak i gmin, do tego galopująca inflacja, nie napawały optymizmem. Kraj stał na krawędzi upadłości.

Wszystkich nas czekały lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, a wiedzę i doświadczenie jak rządzić, jak naprawiać kraj na wszystkich praktycznie poziomach, zdobywaliśmy w praktyce, działając „na żywym organizmie”.

Decentralizacja administracji publicznej oznaczała upodmiotowienie społeczeństwa. Ten proces kształtuje się do dzisiaj.

Przez trzydzieści lat zmieniły się warunki, potrzeby i świadomość społeczeństwa. Lokalne społeczności zaczęły włączać się w proces zarządzania, mieszkańcy „małych ojczyzn” interesują się i w coraz większym stopniu chcą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość

Przez minione trzy dekady nie bez problemów, popełnianych błędów, uczyliśmy się samorządności.

Korzystaliśmy przy tym z doświadczeń demokracji zachodnich, które w najtrudniejszym dla nas czasie udzieliły nam również wsparcia finansowego – m.in. w ramach środków przedakcesyjnych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się dużo większe możliwości, które przyspieszyły przemiany i dalszy rozwój kraju, także na poziomie lokalnym.

O tym, jak wiele środków mogliśmy i nadal możemy otrzymać na działania i inwestycje ważne dla gminy i jej mieszkańców decydują w dużym stopniu umiejętności i fachowość służb samorządowych.

A zmiany, jakie nastąpiły w kolejnych dziesięcioleciach widzimy i odczuwamy - jak Polska długa i szeroka. Te zmiany widzimy także w naszym regionie, także w Lęborku.

Na dzisiejszy obraz Lęborka wpłynęły działania Rad Miejskich kolejnych kadencji, których przez minione 30 lat było siedem, a od jesieni 2018 r. działa Rada Miejska ósmej już kadencji.

Przez te lata widoczny był także proces  coraz większego angażowania się lokalnych stowarzyszeń, fundacji, lokalnych wspólnot. To zjawisko kształtuje coraz bardziej dziś widoczne społeczeństwo obywatelskie. To jeden z bardzo ważnych – i cennych - skutków samorządności.

Wiele jeszcze zadań i wyzwań przed nami. Zmieniła się i wciąż się zmienia rzeczywistość i warunki - pojawiają się nowe problemy do rozwiązania.

Wierzę, że lęborczanie, identyfikując się i angażując w nasze lokalne sprawy, w działania na rzecz nas wszystkich, w kolejnych latach osiągną jeszcze więcej,  a Lębork będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Dziś przypomnijmy sobie najważniejsze działania, osiągnięcia, dzięki którym nasze życie  zmieniało się na lepsze.

Witold Namyślak
Burmistrz Lęborka

Inwestycje motorem rozwoju

Na przestrzeni 30 lat zrealizowano szereg inwestycji komunalnych, które tworzą infrastrukturę stanowiącą podstawę rozwoju miasta, poprawiają komfort życia lęborczan, wpłynęły na znaczną poprawę stanu środowiska.

Oto najważniejsze z nich:

Zasoby mieszkaniowe:

 •  Budowa mieszkań komunalnych - 16 nowych budynków (348 mieszkań); łącznie miasto posiada 1302 lokale komunalne, w tym 485 mieszkań socjalnych

Drogi, system komunikacyjny miasta:

 • Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej nr 6 usprawniająca ruch tranzytowy
 • Tunel pod przejazdem kolejowym i modernizacja ulic Zwycięstwa i Krzywoustego
 • Budowa rond: Jana Pawła II, Solidarności, Ks. J. Popiełuszki, J. Piłsudskiego
 • Mosty w ul. Waryńskiego i na ul. Weterynaryjnej
 • Przebudowa ul. Kusocińskiego i Mieszka I ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 214
 • Peron kolejowy w Mostach
 • Lęborski Węzeł Przesiadkowy (realizacja trwa), w tym przedłużenie przejścia (tunelu) pod torami PKP
 • Modernizacja i budowa ul. Majkowskiego
 • Rewitalizacja i remont układu urbanistycznego w centrum miasta (projekt „Skarby Lęborka”)
 • Sieć ścieżek rowerowych
 • Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście
 • Parkingi i miejsca postojowe w mieście

Oświata, sport

 • budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych przy SP nr 8, nr 5 i nr 3
 • miejska hala sportowa i boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 7
 • Stadion Miejski – pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnia poliuretanowa
 • kompleksy boisk „Moje boisko Orlik 2012”
 • sezonowe sztuczne lodowisko na „Orliku”
 • boiska wielofunkcyjne przy SP nr 1, nr 3, nr 4 (b. ZS nr 3), nr 5, nr 8, przy PCE oraz Społecznej Językowej SP
 • remonty obiektów szkolnych, przedszkolnych (kuchnie, stołówki, świetlice, szatnie, toalety, gabinety, ogrodzenia, wymiana okien, ocieplenie, remont dachów itp.)
 • kompleksowa termomodernizacja szkół i przedszkoli
 • rozbudowa Przedszkola nr 2
 • siłownie zewnętrzne, plac sportów miejskich (w Parku Michalskiego)

Środowisko

 • wysypisko odpadów stałych w Czarnówku, następnie budowa i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”
 • stacja uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w mieście
 • oczyszczalnia ścieków i jej modernizacja
 • budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
 • elektrociepłownia na biomasę
 • punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i system segregacji odpadów
 • modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej MPEC

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury miejskiej

 • rewaloryzacja i przebudowa ulicy Staromiejskiej, Placu Pokoju oraz ulic w ścisłym centrum historycznym Lęborka
 • budowa i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
 • rewitalizacja średniowiecznych obwarowań miejskich z otoczeniem
 • bulwar nad rzeką Łebą
 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (MOPS, Muzeum, Biblioteka, Ratusz)
 • zagospodarowanie targowiska miejskiego – zespół pawilonów; targowisko płodów rolnych „Mój Rynek”
 • modernizacja i zagospodarowanie dworca PKP
 • rewitalizacja „Lębork Nowy Świat”- kompleksowe działania: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, remont 28 budynków
 • modernizacja i zmiana funkcji Wieży ciśnień
 • modernizacja Parku im. M. Michalskiego i terenu „Morskie Oko”
 • remont i udostępnienie wież zabytkowych kościołów św. Jakuba i NMP Królowej Polski
 • odnowienie taboru komunikacji miejskiej ZKM

Pomoc społeczna, kultura, rekreacja

 • przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku MOPS -  dom dla bezdomnych
 • Klub Osiedlowy „BAZA”
 • remont i modernizacja nowej siedziby MOPS
 • utworzenie Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”
 • cyfryzacja kina
 • CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia” i Stacja „Kultura”
 • „Zakątek Kultury” przy ul. Gdańskiej
 • kryta Pływalnia Miejska „Rafa”
 • place zabaw, w tym przy placówkach oświatowych
 • rolkowisko na Pl. Piastowskim
 • tereny rekreacyjne –  w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kusocińskiego, przy pływalni „Rafa”
 • Lębork na szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba Ap.

Działania wspierające rozwój gospodarczy miasta:

 • utworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
 • Podstrefa Lębork w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Uzbrojenie i zagospodarowanie dzielnicy Lębork „Wschód”
 • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „Stolem”
30 lat samorządności Lęborka
Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF