Informacja dla przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta Lęborka detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzono: 03-01-2023

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 oraz dokonać w tym samym terminie opłaty za zezwolenia w 2023 roku.

Termin ten jest nieprzekraczalny (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy gminy). Dokonanie zapłaty po terminie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, może również skutkować wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

Bank Pekao S. A. nr konta: 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787

Druk oświadczenia jest dostępny w formie elektronicznej oraz w wersji tradycyjnej w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. C1 i C2 (parter budynku).