Urząd Miejski w Lęborku

Informacja o terminie opłaty

Utworzono: 24-05-2017

Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2017 r. upływa termin wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Pozostałymi terminami wnoszenia opłat są: III rata - do 30 września 2017 r.

Opłaty można dokonać w kasie BGŻ BNP Paribas przy Urzędzie Miejskim w Lęborku lub na rachunek bankowy nr 82 2030 0045 1110 0000 0219 7910.

Podstawa prawna:

Art. 11¹, art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r, poz. 487/

Art.18 (...)

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF