Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 16-05-2017

Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01 i możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.353, z późn. zmianami)  


Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą  Nr XXVI-370/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  27 marca 2017r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru    w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. pod poz. 1436.

Z treścią w/wym. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2  i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/wym. ustawy można  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej miasta.  

Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF