Urząd Miejski w Lęborku

Komunikat

Utworzono: 16-05-2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r., poz. 778, z późn. zmianami) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku       i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353, z późn. zmianami) oraz  Uchwały Nr XIX-254/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia  18 września 2000r., poz. 573) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.05.2017r. do 28.06.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116 w godzinach jego urzędowania.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.06.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w sali nr 101, o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778, z późn. zmianami) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 353, z późn. zmianami) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017r.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF