Konsultacje z NGO ws. programu współpracy na rok 2024

Utworzono: 05-09-2023

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji:  06 września 2023 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 30 września 2023 r.

Ogłoszenie i projekt konsultowanej uchwały wraz z formularzem uwag zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce Prawo lokalne – „konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”  - konsultacje 06.09.2023 r.