Licencja w zakresie przewozu osób - zmiany w przepisach

Utworzono: 06-11-2023

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1123) od dnia 17 września 2023 r. zmianie uległy m.in. przepisy w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W związku z powyższym przy udzielaniu licencji, oprócz złożenia właściwego wniosku, wymagane jest dołączenie do niego:

- oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,

- dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań , o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2‒4 ww. ustawy (posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym , określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - od 17.09.2024 r. wyłącznie wydane prawo jazdy w kraju, braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy) przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

- zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 4 ww. ustawy.

- wykaz pojazdów zawierający informacje wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Ponadto ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw wprowadza inne zmiany i obowiązki dotyczące posiadaczy ww. licencji :

- art. 14 ust. 1. Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r .

- art. 14 ust. 3. Przedsiębiorcy posiadający licencję w zakresie przewozu osób taksówką, łącznie z kierowcą, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań (tj.: zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy; uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym; zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przez ww. osoby).

- art. 14 ust. 4. Organ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów dokonuje ich weryfikacji oraz w przypadku spełniania wymagań określonych w ustawie informuje o tym przedsiębiorcę lub w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia.

- art. 14 ust. 5. W przypadku jednak spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

- art. 15 ust. 2. Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej wymagania określone odpowiednio w: art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o nieodkładanie składania dokumentów na ostatnią chwilę przez przedsiębiorców chcących kontynuować swoją działalność.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 59 863 77 13 .