LII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 10-05-2023

W dniu 11.05.2023 o godzinie 14:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zamknięcie obrad.